Fè Yon Donasyon

Ede nou reyalize misyon nou an

Donasyon w’ap bay FLIC la ka ede nou reyalize kèk viktwa enpòtan chak ane, tankou frè lekòl pou etidyan san papye nan Florida, defann òdonans salè lokal pou travayè imigran yo, ak yon Aksyon Egzekitif ki benefik.

Silvouplè pran sa an konsiderasyon pou w’ fè yon donasyon, sa pral asire nou ke nou kapab kontinye misyon nou an pou ogmante pouvwa kominote imigran yo pou, reyalize pwoblèm fondamantal inegalite a, defann ak pwoteje dwa fondamantal moun, ladan yo genyen dwa pou w’ viv san perèz

Kind smiling looking at the camera