Kanpay Yo

Kanpay Federal pou Soulajman Imigrasyon

Kanpay Federal pou Soulajman Imigrasyon

Lejislatè yo byento ap pran yon desizyon ki ta ka chanje lavi 11 milyon imigran san papye, e se nou ki pou rann yo kont! Opòtinite pou finalman jwenn yon chemen pou sitwayènte pou manm san papye nan kominote nou yo nan pwosesis bidjè a isit la. Li kounye a oswa pa...

Plan Aksyon pou Timoun k’ap Antre (DACA ak Lwa Rèv La)

Plan Aksyon pou Timoun k’ap Antre (DACA ak Lwa Rèv La)

Plan Aksyon pou Timoun k’ap Antre (DACA) se te yon pwogram ki te kòmanse sou Prezidan Obama nan lane 2012. DACA otorize kèk jèn san papye, ki te vini Etazini tou piti, pou yo travay ak rete nan peyi a pou 2 lane. Malgre yon viktwa pou kominote nou yo, DACA a rete yon...

Stati Pwoteksyon Tanporè (TPS)

Stati Pwoteksyon Tanporè (TPS)

Moun ki gen Stati Pwoteksyon Tanporè (TPS) yo gen youn nan stati imigran ki pi kritik nan Etazini. Malgre yo rete nan peyi a, yo dwe re-aplike a chak peryòd pou yon renouvèlman stati ak asire yo yon pwoteksyon tanporè, malgre an reyalite anpil nan moun ki gen TPS yo...

Klima Jistis – Depi nan Rasin

Klima Jistis – Depi nan Rasin

Florida pa sèlman yon pwen santral pou Chanjman Klima, men tou li se kay pou anpil gwoup refijye, ladan li genyen Ayisyen yo ki te sove anba tranbleman tè 2010 ansanm ak Pòtoriken sa yo ki te kite zile a aprè Siklòn Maria te fin devaste zile sa a. Kanpay ki rele From...

Nou se tout Amerik – Kanpay Refijye

Nou se tout Amerik – Kanpay Refijye

Kanpay We Are All America a ap reyalize yon efò pou fè pledwaye pou moun ki refijye ak sila yo ki gen azil nan Florida yo. Objektif nou se pou n’ angaje ak konekte kominote refijye yo, nan yon direksyon avèk kanpay nasyonal yo pandan n’ap entegre aksyon lokal yo....

Lisans Chofè pou Tout Moun

Lisans Chofè pou Tout Moun

Prèske yon milyon Abitan Florida aktyèlman la pa gen aksè a yon lisans chofè akoz de stati imigrasyon yo, kote sa fè enpak sou sekirite popilasyon an ak pwosperite ekonomik nan Florida a. Objektif nou avèk kanpay sa a se pou agrandi metòd pou verifikasyon idantite a,...

Nou se Florid – Angajman sivik

Nou se Florid – Angajman sivik

Florid imigran Kowalisyon "Nou se Florid" kanpay pwomosyon priyorite lejislatif yo pou fanmi imigran yo ak travayè nan eta solèy la. Chak ane, FLIC, ansanm ak manm nou yo ak alye yo mobilize nan Tallahassee pou raple ofisyèl eli Florid yo ke: Nou se Florid, nou fè...