Program Yo

Inivèsite San Frontyè

Inivèsite San Frontyè

Inivèsite San Frontyè (UWW) te vin prensipal program devlopman lidèchip li nan lane 2016 la ak li gen yon ajanda chaje ak konpreyansyon ak nan tout seksyon. Aktyèlman, plis pase 120 lidè ak manb kominotè te konplete klas nou yo chak ane, nou vize ogmante objektif nou...

The Rising Tide

The Rising Tide

The Rising Tide te lanse antanke Kolaborasyon Òganizasyon de Baz Gwoup Fanm Florida yo. K’ap chèche rezoud pwoblèm izolasyon ak tout divizyon sa yo ki nan kilti mouvman an, bati kèk kominote resan, ak devlope lidèchip medam yo sou tout teritwa leta Florida a, pwogram...

La Mesa Boricua de Florida

La Mesa Boricua de Florida

La Mesa Boricua ap bati yon koneksyon, yon enterè, ak kapasite gwoup Pòtoriken ki egziste nan Florida yo. Inisyativ La Mesa FLIC ap rasanble tout aktè prensipal pòtoriken yo ki nan tout anviwon Florida a pou bati yon mouvman òganizasyon de baz, kote l’ap baze li...

Nouvo Ameriken Florida yo: Vini yon Sitwayen Ameriken

Nouvo Ameriken Florida yo: Vini yon Sitwayen Ameriken

Vini yon sitwayen ameriken kapab pi fasil menm ke jan w’ te ka panse l’ la, e l’ap benefisye nou tout. Kòm plis imigran ap vini Nouvo Ameriken Florida, nou pral gen posiblite pou fè tande vwa nou ak fè konte vòt nou yo. Vini yon Nouvo Ameriken Florida epi patisipe...