Giovanni Bravo Ruiz

Digital stratèj

Giovanni se yon gradye nan University of Puerto Rico kote li te pran yon degre nan Modern Languages & Literature (Lang Vivan ak Literati). Pasyon li pou edikasyon ak devlopman lidèchip pou lajenès te dirije li pou li vin soti Pòtoriko pou li vini nan Florida nan lane 2015 pou li te ka vin chèche yon pi bon avni ekonomik ak kèk opòtinite pou pwofi. Li rete nan Orlando, Giovanni t’ap sèvi antanke yon manb nan Orlando City Year AmeriCorps nan lekòl piblik e k’ap sipòte etidyan yo nan travay lekòl yo, konpòteman, ak prezans yo. Touswit aprè, li te vini yon pwofesè a tan plen nan English Language Arts (Domèn Lang Anglè) pou elèv 6 grade yo. Lè li t’ap gade strikti ak systèm vyolans sa k’ap fèt malgre systèm edikasyon an, le te vin yon òganizatè kominotè ansanm ak Organize Florida pou goumen kòtakòt ak lòt yo pou yon avni ki pi bon pou tout Abitan Florida. Aprè li te fin sèvi antanke yon designer ki bay konsiltasyon endepandan, yon òganizatè, li te vin jwenn ekip FLIC yo antanke yon teknisyen enfòmatik.

Giovanni Bravo Ruiz